EED er

nu implementeret

(Obs. artiklen er revideret 24. april 2023)

 

EED er pr. 25. oktober 2020 implementeret i Danmark med udstedelsen af to bekendtgørelser. Bekendtgørelsen om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v., også kaldet energioplysningsbekendtgørelsen (senest ændret ved BEK nr. 734 af 23/05/2022) og den nye målerbekendtgørelse i form af en ændringsbekendtgørelse til den hidtidige (BEK 1383 af 21/9/2020). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har på baggrund af ændringerne i målerbekendtgørelsen udfærdiget en vejledning (VEJ nr. 9880 af 03/12/2020), der uddyber og præciserer bekendtgørelsen mhp. at lette forståelsen heraf samt give konkrete anvisninger på og forslag til udmøntning af opstillede krav.

 

De nye EED-regler i hovedtræk

A) Målerbekendtgørelsen

 • Pr. 25. oktober 2020 må der kun installeres fjernaflæselige målere (§ 1, stk. 9).
 • Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæselige (§ 1, stk. 10).
 • Disse krav gælder ikke, såfremt det kan dokumenteres, at fjernaflæsning ikke er omkostningseffektivt.

Bemærk: Drive-by målere/anlæg anses ikke for fjernaflæselige

B) Energioplysningsbekendtgørelsen

Fakturering skal ske årligt fra den faktureringsansvarlige (§ 14, stk. 1). Den faktureringsansvarlige er bygningsejeren (§ 2, nr. 14). Slutkunder (men ikke slutbrugere) skal sikres mulighed for at vælge elektroniske fakturaer (§ 14, stk. 4).

Definition af slutkunde: En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse (§ 2, nr. 12).

Definition af slutbruger: En fysisk eller juridisk person, der bor eller har til huse i en individuel bygning eller en enhed i en ejendom med flere lejligheder eller en bygning til flere formål med opvarmning, køling eller varmt brugsvand fra en central kilde, og som ikke har nogen direkte eller individuel kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

 • Oplysninger der skal meddeles slutkunderne/-brugerne i eller sammen med fakturaen på en klar og letforståelig måde (§ 14, stk. 3):
  1. A) Faktiske aktuelle priser og aktuelt faktisk energiforbrug eller B) samlede varmeomkostninger og aflæsninger af varmefordelingsmålere
  2. Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne drivhusgasemissioner
  3. Sammenligning med forbruget året før korrigeret for graddage
  4. Kontaktoplysninger på energimyndigheder m.fl. der tilbyder oplysning om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, sammenlignende slutkunde- og slutbrugerprofiler samt objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr
  5. Tilknyttede klageprocedurer
  6. Sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori (ved elektroniske fakturaer kan disse informationer gøres tilgængelig online med henvisning i fakturaen)
 • Ud over faktureringsoplysningerne skal der fremover stilles oplysninger over udviklingen i varmeforbruget til rådighed for slutkunder og slutbrugere som følger:
  • Fra 1/1-2022: Hver måned i fyringssæsonen (§ 15, stk. 2)

”Stille til rådighed”: Informationerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men kunden skal underrettes herom (§ 15, stk. 3)

Bemærk: Forbrugsdata anses som almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen (GDPR)