Din guide til

Fremtidens forbrugsmåling

Hvad er EED?

EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) er et bindende regelsæt for, hvordan EU-landene kan udnytte energi bedre, spare ressourcer og skåne miljøet. I næste fase af EED-direktivet er et af målene, at fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæste.

Fra d. 25. oktober 2020 har du som administrator, ejer eller bestyrelse af beboelsesejendomme skulle sikre, at alle energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere, der bliver monteret efter denne dato, kan fjernaflæses.

Alle målere med fjernaflæsning skal aflæses månedligt fra 1. januar 2022, og endelig i 2027 skal alle manuelle varme- og varmtvandsmålere være udskiftet til fjernaflæste målere. Du kan få overblikket over de kommende faser i nedenstående afsnit ”EED kort og godt”.

Der er mange elementer i direktivet, som vil få stor betydning for både forbrugere, boligselskaber, virksomheder og mange andre. Derfor har Brunata valgt at sponsorere denne hjemmeside med det formål at formidle objektiv viden om målingsområdet inden for EED-direktivet med fokus på direktivets implementering i Danmark.

Vi håber, at alle vil få gavn af at have denne viden samlet på ét sted. Hjemmesidens indhold vil løbende blive opdateret.

 

Har du spørgsmål eller ønsker?

Har du spørgsmål til EED-direktivet i forbindelse med forbrugsmåling eller har du forslag til emner, vi bør behandle på denne side?

Kontakt os gerne her

Målet er

grønt

EED er et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Målet er, at vi alle bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det skal ske ved at fokusere på effektivitet i både energianvendelsen og energiforsyningen. Især energianvendelsesområdet er relevant for denne hjemmeside. Her beskæftiger direktivet sig nemlig med bl.a. forbrugsmåling.

Få nyt om EED

Vil du have information om EED, når der opstår relevant nyt? Så tilmeld dig vores nyhedstjeneste

Klik her

Hvad betyder det

for måleområdet?

En af de vigtigste ændringer er, at alle målere skal være fjernaflæste og slutbrugerne skal få løbende forbrugsinformation.

”Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder i forbindelse med forbrug af elektricitet, naturgas, fjernvarme, fjernkøling samt varmt brugsvand, så vidt det er tekniske muligt og økonomisk fornuftigt og står i et rimeligt forhold til de potentielle energibesparelser, udstyres med individuelle målere til en konkurrencedygtig pris, som nøjagtigt afspejler slutkundens faktiske energiforbrug og angiver det faktiske forbrugstidspunkt” (art. 9, stk. 1)

”Begrænsning af energiefterspørgslen er en af de fem dimensioner af strategien for energiunionen, som blev fastlagt ved Kommissionens meddelelse af 25. februar 2015 med titlen »En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik«. Forbedring af energieffektiviteten gennem hele energikæden, herunder energiproduktion, -transmission og -distribution samt i slutanvendelsen af energi, vil være til gavn for miljøet, forbedre luftkvaliteten og folkesundheden, reducere drivhusgasemissioner, øge energisikkerheden ved at reducere afhængigheden af import af energi fra lande uden for Unionen, mindske energiomkostningerne for husholdninger og virksomheder, bidrage til at afhjælpe energifattigdom og føre til øget konkurrenceevne, mere beskæftigelse og øget økonomisk aktivitet i hele økonomien og derved forbedre borgernes livskvalitet. Dette er i overensstemmelse med Unionens tilsagn inden for rammerne af energiunionen og den globale klimadagsorden, som blev fastlagt ved Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, som fulgte den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (4) (»Parisaftalen«), hvor parterne forpligtede sig til at holde stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur et godt stykke under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau og fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold til det førindustrielle niveau.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (EED-direktivet) er et element i udviklingen hen imod energiunionen, hvor energieffektivitet skal behandles som en selvstændig energikilde. Der bør tages hensyn til princippet »energieffektivitet først« ved fastsættelsen af nye regler for forsyningssiden og på andre politikområder. Kommissionen bør sikre, at energieffektivitet og efterspørgselsstyring kan konkurrere på lige vilkår med produktionskapaciteten. Energieffektivitet skal indgå i overvejelserne, når der træffes beslutninger vedrørende planlægning af energisystemet eller vedrørende finansiering. Forbedringer af energieffektiviteten skal foretages, når de er mere omkostningseffektive end tilsvarende løsninger på forsyningssiden. Dette burde bidrage til at udnytte de mange fordele ved energieffektivitet for Unionen, navnlig for borgere og virksomheder.”

EED kort og godt

2020

25. oktober


Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses.

2022

1. januar


Alle målere med fjernaflæsning aflæses hver måned i fyringssæsonen, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.

2027

1. januar


Alle målere skal kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026*.

*medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt

De nye retningslinjer

for energimåling

Begrebet fjernaflæsning er blot defineret som ”aflæsning der ikke kræver adgang til de individuelle brugerenheder (lejligheder)”. En præcisering vil derfor være op til de nationale myndigheder. DriveBy anses for fjernaflæsning.

Forbrugsinformation for varmefordelingsmålere er begrænset til at være målernes udvisninger, dvs. ikke udgiftsoplysninger. Der er hermed taget hensyn til, at der ikke kan udarbejdes forbrugsregnskaber flere gange om året.

Dette gælder alle målere der er defineret som fjernaflæste. Hvis f.eks. DriveBy-måling er med i definitionen, vil også disse målere skulle aflæses månedligt. Dette vil gøre en fast opkoblet netværksløsning mere hensigtsmæssig.

EU-kommissionen har lagt op til at undtagelsesmuligheden skal fortolkes meget restriktivt. Helt generelt er det op til de nationale myndigheder at præcisere betingelserne for at blive fritaget for måling.

EED-direktivet fokuserer overordnet set på hhv. effektivitet i energianvendelsen og effektivitet i energiforsyningen. Under energianvendelsesområdet beskæftiger direktivet sig bl.a. med renovering af bygninger, energisyn og energiledelsessystemer og måling af energiforbrug.

Om måling af energiforbrug fastslår direktivet:

”Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder i forbindelse med forbrug af elektricitet, naturgas, fjernvarme, fjernkøling samt varmt brugsvand , så vidt det er tekniske muligt og økonomisk fornuftigt og står i et rimeligt forhold til de potentielle energibesparelser, udstyres med individuelle målere til en konkurrencedygtig pris, som nøjagtigt afspejler slutkundens faktiske energiforbrug og angiver det faktiske forbrugstidspunkt” (art. 9, stk. 1)

Se yderligere oplysninger om EED-direktivet (2012/27/EU og EU 2018/2002)

Om eed.dk

Denne hjemmeside drives af Brunata med det formål at formidle objektiv viden om målingsområdet inden for EED-direktivet med fokus på direktivets implementering i Danmark. Informationen på denne side er relevant for alle i branchen, men særligt beboelsesejendomsmarkedets administratorer og ejerforeninger/andelsboligforeningers bestyrelser vil få gavn af denne information. Vi håber dog at alle, uanset om kunder hos Brunata eller ej, vil få gavn af at kunne finde denne viden samlet på ét sted.

Hjemmesidens indhold vil løbende blive opdateret. Hvis du som bruger har forslag til emner, som du mener vi bør inddrage viden om på hjemmesiden, hører vi gerne fra dig. Og det gør vi også gerne, hvis du spørgsmål til EED-direktivet fsv. angår målingsområdet. Du kan komme med forslag og stille spørgsmål info@eed.dk

Bemærk


EED-reglerne i Danmark bliver implementeret af de danske myndigheder via bekendtgørelser og vejledninger. De danske regler trådte i kraft d. 25. okt. 2020. Implementeringen er sket via 2 bekendtgørelser: Målerbekendtgørelsen og Energioplysningsbekendtgørelsen. Du kan læse mere om dette under ‘Nyheder’.